rawpixel-632454-unsplash
samuel-scrimshaw-361576-unsplash

Motiveeriv intervjueerimine

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on tõhus nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. Meetod õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendavad inimeste sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning neid elus hoida.

MI baseerub nõustaja ja kliendi vahelisele partnerlussuhtele, mis võimaldab uurida ja lahendada muutuse suhtes kahevahel olekut ning teha seeläbi enda elus muutusi. MI-d saab defineerida kui direktiivset, koostööl põhinevat, empaatilist, kliendikeskset muutuste motivatsiooni väljatoomise ja tugevdamise nõustamismeetodit.

MI kui nõustamismeetod sai alguse tööst sõltlastega ning on nüüdseks laienenud paljudesse tervishoiu- ja sellega seotud valdkondadesse: tervise edendamine, söömishäired, diabeet, astma, südamehaigused, suitsetamine, pereprobleemid, hasartmängurlus ja teised psühholoogilised probleemid (sh. ärevus, depressioon), aga ka sealt väljapoole korrektsiooni, haridusse, noorsootöösse, ennetusse jne. Motiveeriva intervjueerimise meetodi tundmine annab spetsialistidele, kes tegelevad nõustamisega, laialdased oskused soodustamaks ja toetamaks kliendis käitumuslikku muutust.

Viin läbi järgmisi MI-l põhinevaid koolitusi, mis lähtuvad EMITA Kooli õppekavast:

toa-heftiba-517981-unsplash

Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus

Koolitus kestab 7 akadeemilist tundi ning selle tulemusel saab kursusel osalenu ülevaate motiveerivast intervjueerimisest (MI) ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.

Kursuse käigus tutvustatakse MI teoreetilisest tausta ning rakendusvaldkondi. Peale kursuse läbimist mõistab koolitatu MI vaimsust ja protsesse, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebkõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel. Lisaks saab teada, kuidas ennast soovi korral MI-s edasi arendada.

Motiveeriv intervjueerimine: algtase

Koolitus koosneb kolmest seitsmetunnisest auditoorse töö moodulist ning viietunnisest iseseisvast kodutööst. Õppekava kogumaht on 26 tundi.

Kolme praktilise koolituspäeva jooksul saavad kursuse läbinud alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut rakendada esmaseid oskusi praktilises töös klientidega. Koolituse läbinu mõistab MI vaimsust ning protsesse ning oskab enda tööd neist lähtuvalt analüüsida; tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis; oskab jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid. Saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel; teab, mis on muutustejutt ja samaksjäämisjutt. Samuti saab selgeks, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Iseseisva tööna tuleb koolitataval viia läbi ning lindistada üks reaalne nõustamissituatsioon ning seda etteantud struktuuri põhjal analüüsida.

Motiveeriv intervjueerimine: kesktase

Koolitus koosneb kahest auditoorse töö päevast, kokku 14 akadeemilist tundi ning 25-st iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel oskab kursuse läbinu motiveerivat intervjueerimist tüüpolukordades oma töökeskkonnas rakendada.

Kursuse käigus õpitakse nõustamisel esile kutsuma sihtkäitumist ning hoidma fookust; tundma kliendivestlustes ära, mis on muutustejutt ning samaksjäämisjutt. Peale kursuse läibimist oskab koolitatu oma töös lähtuda MI vaimsusest, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja teab, kuidas neid strateegiliselt kasutada muutustejutu esilekutsumiseks. Samuti oskab koostöös kliendiga luua muutusteplaani ning suurendada kliendi pühendumust. Luubi alla võetakse iseenda kui nõustaja areng MI rakendajana ning analüüsitakse, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamist ja analüüsi, millest ühele saadakse treeneri(te)lt struktureeritud tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI.

Motiveeriv intervjueerimine: MI gruppides läbiviijakoolitus

Koolitus koosneb kolmest auditoorse töö päevast, kokku 21 akadeemilist tundi ning 18-st iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel saavad kursuse läbinud alusteadmised sellest, kuidas rakendada MI võtteid grupikontekstis ning oskavad arvestada erinevate mõjutegurite ja protsessidega oma gruppide planeerimisel ja läbiviimisel.

Kursuse käigus saadakse ülevaade MI rakendamisest grupis kujunemisloost. Õpitakse MI gruppide kavandamist ja läbiviimist, grupiprotsesse ja grupijuhi ülesandeid; 4 faasi rakendamist grupitöös (kaasamine, keskendumine, esilekutsumine, planeerimine). Peale kursuse läbimist teab koolitatu grupis kasutatava MI teoreetilist tausta ning kujunemislugu; mõistab, millistes olukordades saab MI-d grupis rakendada; oskab kavandada MI gruppe; oskab kasutada MI vaimsust ja tuumoskusi grupis; oskab kasutada MI nelja protsessi grupitöö läbiviimisel; teab, milliseid harjutusi ja mis eesmärgil saab MI gruppides rakendada ning teab, kuidas ennast MI gruppides edasi arendada.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna ühe kliendivestluse lindistamist, millele saadakse treeneri või kodeerija-superviisori tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI. Kursusel osaleja esitab MI grupi läbiviimise kavandi, millele ta saab treeneri(te) tagasiside.

Motiveeriva intervjueerimise tasemekoolitusi viin läbi koostöös EMITA Kooliga. Kui soovid kutsuda mind koolitama, siis võta palun lahkelt minuga ühendust. Olen kindel, et leiame Sinu ettepanekule koos hea lahenduse, kasvõi rätsepatööna valmiva koolituse näol. NB! Uuri ka motiveerivate töötubade infot!

Räägime lähemalt
simon-maage-g-unsplash

Näide MI-l põhinevast nõustamisest

Näide MI-le mittetuginevast nõustamisest