toa-heftiba-517981-unsplash

Motiveerival intervjueerimisel baseeruvad koolitused

Motiveeriv intervjueerimine on motivatsioonikunsti pärl ning naudin selle kasutamist nii individuaalkonsultatsioonidel kui ka selle oskusteabe õpetamist teistele. Koolitan mitmeid sihtgruppe: karjäärinõustajad, toitumisnõustajad, treenerid, füsioterapeudid, õed, psühholoogid, õpetajad, coachid jt.

Allpool leiad loetelu erinevatest koolitustest, mis baseeruvad motiveeriva intervjueerimise kunstil ja teadusel.

Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus

Koolitus kestab 7 akadeemilist tundi ning selle tulemusel saab kursusel osalenu ülevaate motiveerivast intervjueerimisest ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.

Kursuse käigus tutvustatakse MI teoreetilisest tausta ning rakendusvaldkondi. Peale kursuse läbimist mõistab koolitatu MI vaimsust ja protsesse, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel. Lisaks saab teada, kuidas ennast soovi korral MI-s edasi arendada.

Motiveeriv intervjueerimine: algtase

Koolitus koosneb kolmest seitsmetunnisest auditoorse töö moodulist ning viietunnisest iseseisvast kodutööst. Õppekava kogumaht on 26 tundi.

Kolme praktilise koolituspäeva jooksul saavad kursuse läbinud alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut rakendada esmaseid oskusi praktilises töös klientidega. Koolituse läbinu mõistab MI vaimsust ning protsesse ning oskab enda tööd neist lähtuvalt analüüsida; tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis; oskab jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid. Saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel; teab, mis on muutusejutt ja samaksjäämisjutt. Samuti saab selgeks, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Iseseisva tööna tuleb koolitataval viia läbi ning lindistada üks reaalne nõustamissituatsioon ning seda etteantud struktuuri põhjal analüüsida.

“Viimasest MI koolitusest on möödunud juba 2 kuud, aga me saame siiamaani palju positiivset tagasisidet eelmiste MI koolituste osas. Perearstid ja pereõed väga aktiivselt kasutavad neid teadmisi enda igapäevases töös ning meid see väga rõõmustab! Veel kord suur aitäh sulle!”

Ilja Tsibisov, Tervisekassa

Motiveeriv intervjueerimine: kesktase

Koolitus koosneb kahest auditoorse töö päevast, kokku 14 akadeemilist tundi ning 25-st iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel oskab kursuse läbinu motiveerivat intervjueerimist tüüpolukordades oma töökeskkonnas rakendada.

Kursuse käigus õpitakse nõustamisel esile kutsuma sihtkäitumist ning hoidma fookust; tundma vestlustes ära, mis on muutusejutt ning samaksjäämisjutt. Peale kursuse läibimist oskab koolitatu oma töös lähtuda MI vaimsusest, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja teab, kuidas neid strateegiliselt kasutada muutustejutu esilekutsumiseks. Samuti oskab koostöös kliendiga luua muutusteplaani ning suurendada kliendi pühendumust. Luubi alla võetakse iseenda kui nõustaja areng MI rakendajana ning analüüsitakse, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamist ja analüüsi, millest ühele saadakse superviisorilt struktureeritud tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI.

Motiveeriv intervjueerimine: MI gruppides läbiviijakoolitus

Koolitus koosneb ühest kuni kolmest auditoorse töö päevast. Kursuse läbinud saavad alusteadmised sellest, kuidas rakendada MI võtteid grupikontekstis ning oskavad arvestada erinevate mõjutegurite ja protsessidega oma gruppide planeerimisel ja läbiviimisel.

Kursuse käigus saadakse ülevaade MI rakendamisest grupis kujunemisloost. Õpitakse MI gruppide kavandamist ja läbiviimist, grupiprotsesse ja grupijuhi ülesandeid; 4 faasi rakendamist grupitöös. Peale kursuse läbimist teab koolitatu grupis kasutatava MI teoreetilist tausta ning kujunemislugu; mõistab, millistes olukordades saab MI-d grupis rakendada; oskab kavandada MI gruppe; oskab kasutada MI vaimsust ja tuumoskusi grupis; oskab kasutada MI nelja protsessi grupitöö läbiviimisel; teab, milliseid harjutusi ja mis eesmärgil saab MI gruppides rakendada ning teab, kuidas ennast MI gruppides edasi arendada.

MOTIVATSIOONIGRUPID

Muutumise teel võib tuge leida motivatsioonigrupist. Miks? Sest käitumist muuta on raske. Grupitöö pakub võimaluse töödelda kogemusi mitmetasandiliselt – lisaks isiklikele taipamistele saame tuge teiste kaasteeliste kogemustest.

Motivatsioonigrupist võib abi olla siis, kui on sooviks loobuda kahjulikest harjumustest või saada juurde mõni kasulik harjumus, samuti tegemaks olulisi valikuid näiteks suhete, hariduse või töökoha osas.

Motivatsioonigrupi suurus on eelistatult 6-12 inimest ning me käime koos 4-6 korral. Kohtumistel teeme läbi mitmeid motivatsiooni suurendavaid ja toetavaid praktilisi harjutusi ning grupitöid. Kohtumiste põhirõhk on motivatsiooni mõjutavatel teguritel, nagu muutuse tähtsus ja eneseusk, muutusi soodustavad ja takistavad tegurid, pühendumine muutuste elluviimiseks. Lähtume eeldusest, et igaühel on vajadus oma elukvaliteeti parandada, ning omame seejuures nii vabadust kui vastutust oma elu eest ise otsustada.

simon-maage-g-unsplash

Osalejate tagasiside

Nüüd ma tean, et:

 • Olen jätkuvalt õigel teel.
 • Võtan enda jaoks rohkem aega ja olen enda vastu sõbralik. Söön ja elan teadlikumalt.
 • Kuulan rohkem oma keha ja ei anna emotsioonidele nii palju järele.
 • Kõik sõltub iseendast. Oluline on olla kohal.
 • Endasse vaatamine on väga tähtis.
florencia-viadana-718485-unsplash

„Meeskonnana ühiselt sellel avastusretkel olles kogeme lisaks lahendustele veel tuge ja ühtsustunnet”.

MOTIVEERIVAD TÖÖTOAD MEESKONDADELE

Motiveerivad töötoad meeskondadele tuginevad motiveeriva intervjueerimise olemusele ja selle rakendamise kunstile meeskonnatöös. See on koos olemise ja töötamise vorm, kus avatakse ja võimestatakse juba olemasolev unikaalne potentsiaal.

Nii nagu inimesed, on ka organisatsioonid pidevas arengu ja muutumise protsessis. Kuidas aga viia muutusi ellu ja leida häid lahendusi ühtse meeskonnana, kaaslaste toel? MI-l põhinev motiveeriv töötuba aitab ületada seesmist vastupanu, suunab nägema takistuste asemel lahendusi, aitab leida edasi liikumiseks vajalik ressurss seestpoolt, toetab inimese seesmist tahet ja usku, et loobuda vanast ning jätkata uuega.

Kell
Raamat
Bussis

TÖÖTOAS TOIMUV:

 • On suunatud meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni suurendamisele.
 • Toob igaühes välja tema enese muutumise põhjused ja vajadused.
 • Kutsub esile olemasoleva ressursi ja tugevdab seda.
 • Soodustab uute ideede ja lahenduste sündi.
 • Aitab ületada ebakõla.
 • Võimaldab tõsta usku endasse ja muutuse võimalikkusesse.
 • Lähtub põhimõttest, et igaüks on enda elu suurim ekspert.
 • Tõhustab tiimitööd.
 • Arendab läbi kogemuse ja kogemise.

SEE ON TOEKS, KUI:

 • Lahendamist vajab konkreetne probleem.
 • Ilmneb vajadus leida uusi lahendusi.
 • Meeskonnavaim vajab turgutust.
 • Ilmneb vajadus vähendada ebakõla.
 • On vaja tõhustada tiimitööd – parendada omavahelist suhtlust ja luua toetavat atmosfääri.
 • Soovitakse omakeskis mõnusalt aega veetes jõuda uute lahendusteni või uuele tasemele omavahelistes suhetes.

KUIDAS SEE KÄIB?

 • Teie poolt probleemipüstitus, vajadus lahendusteks ja muutusteks.
 • Minu poolt erinevad harjutused ja tegevused, mis on suunatud selle eesmärgi saavutamiseks.
 • Töötoa läbiviija soodustab meeskonnaliikmete enda teadmiste ja oskuste avaldumist.
 • Lisaks probleemilahendusele saadakse ka väärt kogemus koostegemisest.
 • Töötuba võib olla nii ühe- kui kahepäevane või jaotatud pikema ajaperioodi peale.
CE8Q0269

Tekitas huvi? Võta ühendust ja selgitame koos välja, milline lahendus just teile sobiks!

Motivatsioonigruppe ja töötubasid viin läbi asutustes ja meeskondades, kus on päevakorras motivatsioonilised küsimused. Soovitatav grupi suurus on 6-16 inimest.